UNITED STATES
UNITED KINGDOM
SOVIET

VIETNAM WAR

fusa.gif (863 bytes) M41 WALKER BULLDOG
fusa.gif (863 bytes) M113  APC
fusa.gif (863 bytes) M114
fuk.gif (888 bytes) CENTURION MBT
fsovu.jpg (901 bytes) T 55  
fsovu.jpg (901 bytes) T 34 
   
fsovu.jpg (901 bytes) PT 76