UShmmvamb-1.jpg (21524 bytes)

HMMWV AMBULANCE

UShmmvamb-2.jpg (21868 bytes)  

UShmmvamb-3.jpg (9261 bytes)